ضد انفجار

با توجه به شرایط روز امکان ارائه این محصول وجود ندارد